Положення про заповідник наведене за текстом з сайту
Міністерства екології та природних ресурсів України
Затверджене Наказом Міністерства екології та природних
ресурсів від 04.12.2015 № 471 «Про затвердження
Положення про Чорноморський біосферний заповідник»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Чорноморський державний заповідник утворений Постановою РНК УРСР від 14.07.1927 № 172 „Про утворення надморських заповідників на берегах Чорного та Азовського морів“.

Розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 09.08.1958 № 946-р Чорноморський державний заповідник переданий Академії наук УРСР.

Постановою Президії Академії наук України від 25.11.1983 № 538 Чорноморський державний заповідник та Ягорлицький державний орнітологічний заказник організовано y Чорноморський державний біосферний заповідник НАН України.

У 1985 році Чорноморський державний біосферний заповідник включено до Всесвітньої мережі біосферних резерватів в рамках програми ЮНЕСКО „Людина і біосфера“ (сертифікат ЮНЕСКО від 15.02.1985).

Указом Президента України від 26.11.1993 № 563 „Про біосферні заповідники в Україні“ Чорноморський біосферний заповідник (далі — Біосферний заповідник) включений Бюро Міжнародної координаційної ради з програми ЮНЕСКО „Людина та біосфера“ до міжнародної мережі біосферних заповідників з загальною площею 87348 га, у тому числі заповідної зони 57048 га.

Указом Президента України від 12.05.1998 № 457 „Про розширення території Чорноморського біосферного заповідника“ територія Біосферного заповідника розширена на 13461 га з наданням цих земель в його постійне користування.

Указом Президента України від 25.02.2009 № 100 „Про розширення території Чорноморського біосферного заповідника“ територію Біосферного заповідника розширено на 20125,8 га, які надаються у постійне користування Біосферному заповіднику.

1.2. Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.1995 № 935 „Про заходи щодо охорони водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення“ Тендрівську та Ягорлицьку затоки внесено до Переліку водно-болотних угідь, що мають міжнародне значення головним чином як місця оселень водоплавних птахів.

1.3. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 650-р науковий об’єкт „Природний комплекс аренних ділянок та пов’язані з ними узбережжя Чорноморського біосферного заповідника (м. Гола Пристань Херсонської області)“ внесений до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання. В Біосферному заповіднику встановлений особливий режим охорони щодо цього наукового об’єкту.

1.4. Право Біосферного заповідника на постійне користування  земельними ділянками оформлюється витягом з Державного реєстру прав про зареєстровані права та/або їх обтяження.

1.5. Ділянки землі та водного простору з усіма природними ресурсами вилучаються з господарського використання і надаються Біосферному заповіднику в постійне користування у порядку, встановленому законодавством України.

1.6. Межі Біосферного заповідника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на відповідні планово-картографічні матеріали територіальних органів Держгеокадастру та землекористувачів, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма № 6-зем) та землевпорядній документації, обов’язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій відповідно до законодавства.

1.7. Біосферний заповідник розташований на півдні України. Його територія простягається вздовж північного узбережжя Чорного моря
від південного берега Дніпро-Бузького лиману до східного берега Тендрівської затоки. Регіон розташування Біосферного заповідника обмежений 46°07' і 46°33' п.ш., 31°36' і 32°18' с.д.

1.8. Біосферний заповідник розташований в адміністративних межах Голопристанського району Херсонської області та Очаківського району Миколаївської області.

1.9. Біосферний заповідник є бюджетною, неприбутковою, природоохоронною, науково-дослідною установою міжнародного значення і входить до складу природно-заповідного фонду України.

1.10. Біосферний заповідник є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в територіальному органі Казначейства і утримується за рахунок коштів державного бюджету, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи та офіційну емблему, що реєструються в установленому порядку та бланки.

1.11. Біосферний заповідник віднесено до сфери управління Національної академії наук України.

1.12. Біосферний заповідник у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України „Про охорону навколишнього природного середовища“, „Про природно-заповідний фонд України“, „Про наукову і науково-технічну діяльність“, іншими нормативно-правовими актами, Проектом організації території та охорони природних комплексів Чорноморського біосферного заповідника (далі — Проект організації території), а також цим Положенням. Як установа, що входить до Всесвітньої мережі біосферних резерватів, Біосферний заповідник в своїй діяльності керується також міжнародними Програмами та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Завдання, науковий профіль, характер функціонування і режим територій Біосферного заповідника визначаються цим Положенням.

1.13. Юридична адреса Біосферного заповідника: 75600, Херсонська обл., м. Гола Пристань, вул. Лермонтова, 1, тел. (05539) 264-71.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Біосферний заповідник створено з метою збереження типових та унікальних природних комплексів та об’єктів, розташованих на його території, посилення охорони водно-болотних угідь міжнародного значення, а також вивчення основних природних і антропогенних процесів та явищ, розроблення наукових основ охорони природи.

2.2. Основними завданнями Біосферного заповідника є:

 • збереження та охорона унікальних природних комплексів, розташованих на його території з усією сукупністю їх компонентів, підтримання процесів і явищ, що в них відбуваються;
 • розробка наукових засад охорони навколишнього природного середовища;
 • стримання процесів антропогенної трансформації, підтримання встановленого заповідного режиму;
 • забезпечення умов для відтворення, збереження генофонду рідкісних та типових видів рослин і тварин, у тому числі занесених до Червоної книги України та в міжнародні Червоні списки, відновлення та збереження природних оселищ;
 • проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень для вивчення природних процесів, розробки наукових основ охорони, відтворення і використання природних ресурсів та об'єктів, сприяння сталому розвитку регіону;
 • здійснення екологічної освітньо-виховної роботи, сприяння у підготовці наукових кадрів і спеціалістів у галузі охорони навколишнього природного середовища та заповідної справи, сприяння науково-технічному прогресу та соціально-економічному і духовному розвитку суспільства.

3. УПРАВЛІННЯ БІОСФЕРНИМ ЗАПОВІДНИКОМ

3.1. Управління Біосферним заповідником здійснюється відповідно до вимог законодавства спеціальною адміністрацією (далі — адміністрація).

3.2. Адміністрацію очолює директор, який в установленому порядку призначається на посаду та звільняється з посади НАН України за погодженням з Мінприроди відповідно до законодавства України.

До складу адміністрації Біосферного заповідника входять відповідні наукові підрозділи, служби охорони, екологічної освіти, господарського та іншого обслуговування згідно із затвердженим штатним розписом.

3.3. Адміністрація:

розробляє структуру, штатний розпис, кошторис доходів та видатків і подає їх на затвердження в установленому порядку до НАН України;
складає плани природоохоронних заходів із збереження природно-заповідного фонду і подає їх на затвердження до НАН України.

3.4. Директор Біосферного заповідника несе персональну відповідальність за виконання покладених на Біосферний заповідник завдань, в тому числі за:

 • дотримання встановленого заповідного режиму;
 • збереження і охорону території та об’єктів Біосферного заповідника;
 • збереження та розвиток наукового об’єкта Біосферного заповідника, що становить національне надбання України;
 • організацію та проведення природоохоронних заходів, науково-дослідних, господарських та інших робіт;
 • збереження закріпленого за Біосферним заповідником державного майна і забезпечення протипожежної безпеки його об’єктів та територій;
 • забезпечення охорони праці та створення належних соціально-побутових і виробничих умов для працівників Біосферного заповідника тощо.

3.5. Директор за погодженням із НАН України призначає та звільняє з посади заступника директора з науково-дослідної роботи, заступника директора із загальних питань, а також головного бухгалтера.

3.6. У разі відсутності директора (відрядження, відпустка, хвороба тощо) виконання його обов’язків покладається наказом на одного із заступників.

3.7. Кадри наукових працівників Біосферного заповідника комплектуються на конкурсній основі або за результатами атестації, а інженерно-технічних та інших штатних працівників за згодою сторін, згідно з вимогами законодавства.

3.8. Для вирішення наукових або науково-технічних проблем у Біосферному заповіднику створюється науково-технічна рада (далі — НТР). Положення про НТР, її склад та напрями діяльності затверджуються НАН України у встановленому порядку.

3.9. Біосферний заповідник використовує працю громадян, приймаючи їх на роботу за контрактом або укладаючи з ними трудові договори. Для виконання окремих робіт (надання послуг) адміністрація може залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних, наукових і вищих навчальних закладів, укладаючи з ними договори.

3.10. Біосферний заповідник створює умови для підвищення професійного рівня і кваліфікації найманих працівників.

3.11. Трудовий колектив Біосферного заповідника складають усі працівники, які перебувають у трудових відносинах з Біосферним заповідником та своєю працею беруть участь в його діяльності.

З метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників і адміністрації між ними відповідно до законодавства, укладається колективний договір, який підписується уповноваженими представниками сторін. Повноваження трудового колективу реалізуються відповідно до законодавства України.

3.12. Біосферний заповідник співпрацює з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями і громадськістю з питань збереження, охорони, відтворення та використання його природних комплексів, щодо вирішення поставлених перед адміністрацією завдань.

4. СТРУКТУРА ТА РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА

4.1. Територія Біосферного заповідника враховується в усіх видах землевпорядної, містобудівної та проектної документації.

4.2. Функціональне зонування території Біосферного заповідника здійснюється відповідно до Проекту організації території, що затверджується у встановленому порядку Мінприроди.

4.3. На території Біосферного заповідника відповідно до природоохоронного законодавства виділяються такі функціональні зони:

 • заповідна;
 • буферна;
 • антропогенних ландшафтів.

Для Біосферного заповідника встановлюється диференційований режим охорони, відтворення та використання природних комплексів згідно з функціональним зонуванням.

До заповідної зони, загальною площею 90634,8 га, відносяться:

материкові ділянки: Волижин ліс — 203 га, Солоноозерна — 2293 га, Івано-Рибальчанська — 3104 га, Ягорлицький Кут — 5540 га, Потіївська — 1064 га, Потіївська Стрілка — 91 га;

острівні ділянки: східна та центральна частини острова Тендрівська коса та усі острови в межах акваторій Тендрівської та Ягорлицької заток Чорного моря площею 2524,0 га;

акваторії заповідника: східна (мілководна) частина Тендрівської затоки Чорного моря — 36628 га, західна (глибоководна) частина Тендрівської затоки, що прилягає до північно-східного берега острова Тендрівська коса — 18250,8 га, південна частина Ягорлицької затоки — 8761 га, однокілометрова смуга акваторій Тендрівської та Ягорлицької заток вздовж островів Довгий та Круглий — 2068 га, однокілометрова смуга Чорного моря вздовж південного берега острова Тендрівська коса, у межах суходільних ділянок острова — 8290 га, однокілометрова смуга вздовж північного берега Ягорлицької затоки у межах ділянки Соленоозерної — 1000 га, акваторія Ягорлицької затоки навколо Кінських островів площею 818 га.

До буферної зони відноситься решта акваторії Ягорлицької затоки Чорного моря площею 18620 га, а до зони антропогенних ландшафтів відноситься ділянка в західній частині острова Тендрівська коса та інші суходільні території  навколо Біосферного заповідника, що не відносяться до буферної або заповідної зон.

4.3.1. Заповідна зона призначена для збереження і відновлення найбільш цінних природних та мінімально порушених антропогенними факторами природних комплексів, генофонду рослинного і тваринного світу.

На території заповідної зони забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить цільовому призначенню цієї зони, порушує природний розвиток процесів та явищ або створює загрозу шкідливого впливу на його природні комплекси та об'єкти, а саме:

  • будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язаних з діяльністю Біосферного заповідника;
  • розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку населення, стоянка транспорту, проїзд і прохід сторонніх осіб, прогін свійських тварин, пересування транспортних засобів, за винятком шляхів загального користування, лісосплав;
  • проліт літаків та вертольотів нижче 2000 метрів над землею, подолання літаками звукового бар'єру над територією Біосферного заповідника та інші види штучного шумового впливу, що перевищують установлені нормативи;
  • геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, порушення ґрунтового покриву та гідрологічного і гідрохімічного режимів, руйнування геологічних відслонень, а також добування піску та гравію в водоймах;
  • застосування хімічних засобів;
  • заготівля кормових трав, лікарських та інших рослин, квітів, насіння, очерету, випасання худоби, вилов і знищення диких тварин, порушення умов їх оселення, гніздування, інші види користування рослинним і тваринним світом, що призводять до порушення природних комплексів;
  • усі види лісокористування, проведення рубок головного користування та всіх видів поступових та суцільних рубок, вирубування дуплястих дерев;
  • мисливство, селекційний відстріл тварин, рибальство, туризм, інтродукція нових видів тварин і рослин, проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємність угідь, збирання колекційних та інших матеріалів, за винятком матеріалів, необхідних для виконання наукових досліджень.
  • Для збереження і відтворення корінних природних комплексів, проведення науково-дослідних робіт та виконання інших завдань відповідно до Проекту організації території та до цього Положення у заповідній зоні в установленому порядку допускається:
  • виконання відновлювальних робіт на землях з порушеними корінними природними комплексами, а також здійснення заходів щодо запобігання змінам природних комплексів Біосферного заповідника внаслідок антропогенного впливу — відновлення гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угруповань, що історично склалися, видів рослин і тварин, які зникають тощо;
  • здійснення протипожежних і санітарних заходів, що не порушують режиму Біосферного заповідника;
  • спорудження у встановленому порядку будівель та інших об'єктів, необхідних для виконання поставлених перед Біосферним заповідником завдань;
  • збір колекційних та інших матеріалів, виконання робіт, передбачених планами довгострокових стаціонарних наукових досліджень;
  • проведення екологічної освітньо-виховної роботи.

  У разі термінової необхідності за рішенням НТР Біосферного заповідника на території заповідної зони можуть проводитися заходи, спрямовані на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха, не передбачені Проектом організації території.

  Для ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха, в результаті яких виникає пряма загроза життю людей чи знищення заповідних природних комплексів, особливо термінові заходи здійснюються за рішенням дирекції Біосферного заповідника.

  4.3.2. Буферна зона включає території, виділені з метою запобігання негативного впливу на заповідну зону господарської діяльності на прилеглих територіях.

  На території буферної зони забороняється:

     • скид усіх видів стічних та зворотних вод;
     • будь-які дії, що можуть змінити гідрологічний режим акваторії;
     • забруднення вод нафтопродуктами, отрутохімікатами та іншими речовинами;
     • будівництво промислових та інших об'єктів, в тому числі будівництво  на узбережжі затоки пансіонатів, санаторіїв та інших оздоровчих установ, організація місць масового відпочинку;
     • мисливство;
     • розвиток господарської діяльності, яка може призвести до негативного впливу на територію та об’єкти;
     • перебування сторонніх осіб та транспортних засобів;
     • будь-які інші дії, що змінюють або можуть негативно вплинути на природні комплекси і об’єкти.

  Будь-яка діяльність в буферній зоні, в тому числі і проведення науково-дослідних робіт та здійснення спеціального використання природних ресурсів, проводиться згідно вимог законодавства та за обов’язковим погодженням з НТР.

  4.3.3. Зона антропогенних ландшафтів включає території традиційного землекористування, лісокористування, водокористування, місця поселення, рекреації та інших видів господарської діяльності, в ній забороняється мисливство та види діяльності, заборонені законодавством про охорону навколишнього природного середовища.

  4.4. Постановою Ради Міністрів Української РСР від 19.04.1977 № 198 „Про доповнення переліку державних заказників та встановлення охоронних зон навколо Чорноморського державного заповідника і Азово-Сиваського заповідно-мисливського господарства“ та постановою Ради Міністрів Української РСР від 02.11.1978 № 524 „Про встановлення охоронної зони навколо Чорноморського державного заповідника“ навколо Біосферного заповідника встановлена охоронна зона.

  Положення про охоронну зону Біосферного заповідника затверджується відповідно до вимог законодавства.

  4.5. Охоронна зона утворена без вилучення земель у землекористувачів, які здійснюють в її межах свою господарську діяльність із суворим додержанням встановленого режиму.

  4.6. Використання природних ресурсів на території Біосферного заповідника здійснюється у загальному та спеціальному порядках. Загальне використання природних ресурсів здійснюється відповідно до цього Положення, Проекту організації території  та з урахуванням вимог режиму території. Забезпечення додержання режиму Біосферного заповідника під час використання природних ресурсів у загальному порядку покладається на його адміністрацію.

  Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Біосферного заповідника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами у сфері охорони навколишнього природного середовища у межах лімітів, установлених Мінприроди України.

  4.7. Порядок перебування сторонніх осіб на території заповідної та буферної зон Біосферного заповідника регламентується Правилами перебування сторонніх осіб та здійснюється за перепусткою встановленого зразку.

  4.8. У буферній зоні та зоні антропогенних ландшафтів Біосферного заповідника у період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня, забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах).

  5. ОХОРОНА БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА

  5.1. Охорона території Біосферного заповідника покладається на службу його охорони, що входить до складу служби державної охорони природно-заповідного фонду України.

  5.2. Службу державної охорони Біосферного заповідника (далі — служба держохорони) очолює директор Біосферного заповідника, який несе повну відповідальність за організацію її діяльності та забезпечення додержання режиму території, а також збереження, відтворення та раціональне використання природних комплексів і ресурсів у межах його території.

  5.3. Повноваження служби держохорони визначаються законодавством.

  5.4. Основними завданнями служби держохорони є:

   • забезпечення додержання режиму охорони території та об’єктів;
   • попередження та припинення порушень природоохоронного законодавства.

   Працівникам, що проживають на польових базах (кордонах) Біосферного заповідника протягом роботи за контрактом або за трудовим договором, надається право проживання у службових приміщеннях із сім'єю та використання необхідних господарських будівель та споруд, що знаходяться на балансі установи, а також надається право утримання обмеженої кількості особистої худоби та наділи для сінокосіння. Може бути передбачено виділення земельних ділянок для задоволення господарських потреб працівників Біосферного заповідника у сінокосах, випасах, городах та паливі відповідно до встановлених нормативів.

   На польових базах (кордонах) дозволяється тимчасове перебування рідних та близьких працівників Біосферного заповідника.

   За згодою адміністрації та працівника служби держохорони дозволяється використання для здійснення службових повноважень особистого транспорту працівника цієї служби на території Біосферного заповідника у встановленому порядку, відповідно до законодавства.

   5.5. Порушення вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища на території Біосферного заповідника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну та/або кримінальну відповідальність.

   5.6. Розміри шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища на території Біосферного заповідника, визначаються в установленому порядку.

   5.7. Державний контроль за додержанням режиму Біосферного заповідника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

   5.8. Громадський контроль за додержанням режиму території Біосферного заповідника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

   5.9. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування сприяють охороні і збереженню території Біосферного заповідника та його об`єктів, виконанню покладених на нього завдань.

   6. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

   6.1. Науково-дослідна робота на території Біосферного заповідника проводиться з метою вивчення природних процесів, забезпечення постійного спостереження за змінами екосистем, екологічного прогнозування, розробки наукових основ охорони, відтворення та раціонального використання природних ресурсів і особливо цінних об’єктів Біосферного заповідника, відповідно до законів України „Про природно-заповідний фонд України“, „Про наукову і науково-технічну діяльність“, „Про наукову і науково-технічну експертизу“, „Про науково-технічну інформацію“ та інших нормативно-правових актів.

   6.2. Напрями наукових досліджень на території Біосферного заповідника визначаються з урахуванням програм і планів науково-дослідних робіт, що затверджуються НАН України та Мінприроди.

   6.3. Форми науково-дослідної діяльності:

   організація та здійснення систематичних спостережень (моніторингу) за станом та динамікою природних комплексів та об’єктів, екосистем та клімату;

   інвентаризація об’єктів флори та фауни, рослинних угруповань, природних середовищ (оселищ) та ландшафтного різноманіття тощо;
   розроблення наукових рекомендацій (програм, планів дій) щодо збереження і відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослинного і тваринного світу, занесених до Червоної книги України, в регіональні переліки видів рослин і тварин, що підлягають особливій охороні; та/або в переліки видів рослин і тварин, що підлягають охороні згідно з міжнародними зобов’язаннями, відновлення порушених корінних природних комплексів, гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угруповань, що історично склалися; запобіганню проникненню чужорідних (адвентивних) видів рослин і тварин, які загрожують екосистемам, середовищам існування або видам, контролю або усуненню таких чужорідних видів;

   залучення фахівців з охорони пам'яток історії та культури для досліджень історико-культурних цінностей на території Біосферного заповідника та розроблення рекомендацій щодо поліпшення їх збереження;

   підготовка наукових матеріалів та рекомендацій, необхідних для провадження екологічної освітньо-виховної, рекреаційної та інших видів діяльності;

   створення та ведення наукових фондів, баз даних, інформаційних систем;

   первинний облік кадастрових відомостей щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

   брати участь у розробленні проектів створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду і екомереж, проектів організації територій, утримання та реконструкції територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

   6.4. Основною формою узагальнення результатів наукових досліджень і спостережень за станом і змінами природних комплексів на території Біосферного заповідника є його Літопис природи, який ведеться в установленому порядку за Програмою Літопису природи для заповідників та національних природних парків.

   6.5. Матеріали Літописів природи Біосферного заповідника використовуються для оцінки стану навколишнього природного середовища, розробки заходів щодо його охорони, ефективного використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки регіону.

   6.6. Координацію проведення наукових досліджень на території Біосферного заповідника здійснює відповідно до законодавства HAH України разом з Мінприроди.

   6.7. Науковим куратором Біосферного заповідника є Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України.

   6.8. Співробітники відділу наукових досліджень та комплексного моніторингу екосистем мають право:

   брати участь в екологічних, регіональних, галузевих, державних, загальнодержавних, міжнародних програмах, а також конференціях, симпозіумах тощо;

   здійснювати наукову та науково-дослідну діяльність на замовлення та у відповідності до договорів з іншими зацікавленими організаціями та установами з природоохоронних та інших питань;

   формувати наукові колекції об’єктів рослинного та тваринного світу, обмінюватися експонатами у встановленому порядку тощо.

   6.9. Наукові дослідження на території Біосферного заповідника можуть здійснюватись іншими науково-дослідними установами та організаціями на основі єдиних програм і планів науково-дослідних робіт чи спеціальних угод/договорів між цими установами та організаціями і адміністрацією відповідно до законодавства.

   6.10. Біосферний заповідник має право на видання наукових праць, науково-популярної літератури, буклетів, постерів тощо.

   7. ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТНЬО-ВИХОВНА РОБОТА

   7.1. Біосферний заповідник забезпечує організацію екологічної освітньо-виховної роботи і є центром для цілеспрямованого впливу на світогляд, поведінку і діяльність населення з метою формування екологічної свідомості та залучення його до збереження природної спадщини.

   7.2. Основні завдання екологічної освітньо-виховної роботи Біосферного заповідника визначаються з урахуванням затверджених програм і планів. Для їх реалізації створюється відділ екологічної освіти, який організовує здійснення екологічної освітньо-виховної роботи, інформування та налагодження зв’язків з громадськістю. В Біосферному заповіднику діє еколого-освітній центр з музейною експозицією.

   7.3. Основними напрями екологічної освітньо-виховної роботи є:

      • навчальна, науково-дослідна практична та методична робота з учнівською та студентською молоддю шляхом формування та виконання спільних еколого-освітніх програм, проектів, угод, планів-заходів з різними установами та організаціями природоохоронного спрямування;
      • організація масових еколого-освітніх заходів, які здійснюються шляхом читання лекцій, демонстрації постійно діючих та пересувних виставок, показу кіно-, відеофільмів, проведення семінарів, виступів у пресі, по радіо, телебаченню;
      • співпраця з громадськими та міжнародними еколого-освітніми організаціями;
      • функціонування еколого-освітнього центру та його музейної експозиції; бібліотеки, фільмо- та фототеки;
      • проведення еколого-просвітницької діяльності.

   7.4. Освітня робота зі студентами й учнівською молоддю проводиться шляхом поширення екологічних знань під час індивідуальних практик, навчання юних натуралістів; організації екологічних гуртків, проведення екологічних олімпіад; надання допомоги в обладнанні природничих кабінетів.

   7.5. З навчальними закладами розробляються спільні програми та укладаються угоди про проведення спільних заходів, індивідуальних навчальних практик, виконання студентами наукових досліджень.

   7.6. Еколого-освітній відділ залучає для проведення масових заходів громадські організації, сприяє у виборі тем проведення акцій та пошуку грантів, надає практичну та методично-консультативну допомогу, забезпечує необхідною нормативною документацією.

   7.7. Для успішного здійснення екологічної освітньо-виховної роботи проводиться робота з підвищення професійної кваліфікації в цій сфері співробітників Біосферного заповідника і систематичний обмін досвідом роботи з іншими об’єктами природно-заповідного фонду України та інших країн.

   8. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

   8.1. Фінансування заходів, пов’язаних із функціонуванням Біосферного заповідника здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України. Для цієї мети можуть також залучатися кошти місцевих бюджетів, благодійних фондів, кошти підприємств, установ, організацій, громадян та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

   8.2. Кошти, отримані в результаті надання платних послуг згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
   від 28.12.2000 № 1913 „Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду“, та згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 № 1180 „Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами“ є власними коштами Біосферного заповідника і вилученню не підлягають. Ці кошти використовуються для здійснення заходів щодо охорони території та об’єктів Біосферного заповідника і провадження діяльності, передбаченої цим Положенням. Кошти спеціального фонду використовуються відповідно до кошторису, затвердженого НАН України в установленому порядку.

   8.3. Матеріально-технічне забезпечення Заповідника здійснюється в установленому порядку.

   8.4. Адміністрація може встановлювати плату за відвідування його території відповідно до законодавства.

   Біосферний заповідник самостійно отримує ліцензії та дозволи на ті види діяльності, які того потребують відповідно до законодавства.

   8.5. Для забезпечення виконання окремих природоохоронних заходів Біосферний заповідник може подавати в установленому порядку запити про виділення коштів з загального фонду Державного бюджету України.

   9. МАЙНО

   9.1. Майно Біосферного заповідника складають основні фонди, обігові кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.

   9.2. Майно Біосферного заповідника є державною власністю і закріплюється за ним НАН України на праві оперативного управління. Біосферний заповідник володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи щодо нього дії, що не суперечать вимогам законодавства і цьому Положенню.

   9.3. Земля, основні фонди, інше державне майно не можуть бути предметом застави та відчуження.

   9.4. Списання державного майна з балансу може здійснюватись Біосферним заповідником лише в порядку, передбаченому законодавством.

   9.5. Збитки, заподіяні Біосферному заповіднику внаслідок порушення його майнових прав юридичними і фізичними особами, відшкодовуються в установленому порядку, в тому числі за рішеннями суду.

   10. ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

   10.1. Біосферний заповідник звітує про свою діяльність перед НАН України та відповідними органами державної виконавчої влади в порядку і строки, визначені законодавством.

   10.2. Біосферний заповідник веде бухгалтерський, оперативний облік, складає періодичну, квартальну, фінансову та бюджетну, статистичну звітність і подає її в установленому порядку відповідно до законодавства.

   10.3. Директор та головний бухгалтер Біосферного заповідника несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення бухгалтерського та оперативного обліку, його достовірність, ведення статистичної, фінансової та бюджетної звітності, а також за збереження відповідної документації.

   10.4. Контроль за діяльністю Біосферного заповідника здійснює НАН України та інші спеціально уповноважені на те органи державної виконавчої влади відповідно до законодавства.

   11. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

   11.1. Біосферний заповідник є суб’єктом Всесвітньої мережі біосферних резерватів в рамках програми ЮНЕСКО „Людина і біосфера“.

   11.2. Біосферний заповідник бере участь у міжнародному співробітництві з науковими та природоохоронними організаціями та установами у сфері організації, охорони і використання територій природно-заповідного фонду, збереження, відтворення та невиснажливого використання біологічного та ландшафтного різноманіття, охорони, використання і відтворення рослинного і тваринного світу, підтримання загального екологічного балансу та здійснення фонового екологічного моніторингу, в тому числі у:

      • підготовці/виконанні міжнародних договорів тощо;
      • за дорученням або за погодженням НАН України у підготовці/виконанні міжнародних програм, грантів, проектів, організації та проведенні міжнародних наукових та науково-технічних семінарів, конференцій, симпозіумів тощо;
      • забезпеченні обміну науковою інформацією та кращими зразками природоохоронного досвіду та практики, організації спільної підготовки науковців та інших фахівців.

   11.3. Біосферний заповідник може входити до складу міжнародних природоохоронних асоціацій, об'єднань, організацій тощо.

   12. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА

   12.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу території Біосферного заповідника проводиться відповідно до законодавства.

   Пошук по сайту

   Часті питання (ЧаПи)

   Календар

   Січень 2018
   Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
   1 2 3 4 5 6 7
   8 9 10 11 12 13 14
   15 16 17 18 19 20 21
   22 23 24 25 26 27 28
   29 30 31 1 2 3 4

   Посилання

   Офіційний веб-сайт Національної академії наук України

   Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

   Стежте за оновленнями сайту у фейсбуку

   Профіль автора сайту у фейсбуку

    

   Прогноз погоди в регіоні заповідника